TÉRMINOS Y CONDICIONES

En base á Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, , Arcay Fishing® infórmalle de que os datos que nos facilitou foron incorporados a un ficheiro automatizado aos únicos fins de prestarlle os servizos que vostede nos encargou, así como informarlle acerca doutros servizos que ARcayfishing poida prestarlle. No devandito sentido, por medio de autorízanos á súa cesión a terceiros estritamente relacionados cos referidos servizos contratados. Ten a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, para o que poderá dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico: info@arcayfishing.com