AVISO LEGAL

O presente Aviso Legal regula a utilización do PORTAL da internet http://arcayfishing.com (en diante, o “Portal”) titularidade de Fly Fishing Arcay S.L. (en diante en relación ao presente PORTAL, denominado “Arcay Fishing” , entidade con NIF B70512959, domiciliada na Coruña.

DEFINICIÓNS:

• USUARIO: Todo aquel que acceda ao PORTAL ou que utilice ou dispoña dos CONTIDOS incluídos no PORTAL.
• CONTIDOS: Calquera información, texto, vínculo, software, material, ferramentas, incluídas as fotos de Produtos e Servizos Ofertados, marcas, logotipos, debuxos, etc, cuxa disposición e acceso prodúzase de maneira on- line a través do PORTAL e mediante a navegación polo mesmo.
• LENDAS LEGAIS: Todas aquelas cláusulas e condicións (xerais ou particulares) dispostas no PORTAL, ademais de calquera normativa legal que sexa aplicable para a utilización do propio PORTAL, etc.
• SPAM: Defínese a efectos deste Aviso Legal, como o envío indiscriminado de mensaxes a contas de correo electrónico sen autorización previa dos titulares das direccións de correo electrónico.

Arcay Fishing® aconsella ao USUARIO a lectura detida tanto das presentes condicións xerais como das demais lendas legais dispostas no PORTAL, e en especial de todas aquelas condicións ou mencións que teñen relación cos Contidos, así como da apartado “Protección de Datos Persoais”.

No caso de que poida xurdir algunha dúbida da lectura das devanditas lendas legais non dubiden en poñerse en contacto con Arcay Fishing® na dirección info@arcayfishing.com.

O USUARIO manifesta e acepta expresamente, que o acceso ao PORTAL supón en toda a súa extensión o compromiso inequívoco de cumprimento de todas e cada unha das lendas legais de mero acceso e utilización de calquera dos CONTIDOS facilitados e/ou prestados polo PORTAL. En todo caso, se o usuario non entendese ou asumise o cumprimento de todo ou parte das citadas lendas non deberá acceder nin utilizar o PORTAL e/ou os CONTIDOS dispostos e/ou prestados a través do mesmo.

Así mesmo, o usuario manifesta e acepta inequívoca e expresamente tanto que as lendas legais estarán vixentes en todo momento, desde o inicio do acceso ao PORTAL como que estas poderán ser modificadas en calquera momento por parte de Arcay Fishing® sen necesidade de comunicación previa.

A lingua do Portal para todos os efectos, é dicir, para acceso, utilización e/ou contratación, etc., é o castelán.

OBXECTO

Arcay Fishing®, por medio do PORTAL, pon ao dispor do usuario o acceso a unha serie de Contidos que poden ser fornecidos ou prestados por Arcay Fishing® ou por terceiros, sendo o obxecto principal a disposición e/ou facilitación de acceso a información sobre produtos e servizos de Arcay Fishing®, así como a compra dos mesmos.

Arcay Fishing® resérvase o dereito de limitar, interromper e suspender en calquera momento o acceso ao PORTAL, así como a utilización de todos ou algúns dos seus CONTIDOS xa sexan de acceso libre ou restrinxido.

Así mesmo, Arcay Fishing® resérvase o dereito, en calquera momento, de poder modificar a localización no PORTAL dos CONTIDOS, así como a configuración tanto dos propios CONTIDOS como do acceso aos mesmos, e mesmo o “ look and feel”.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN DO PORTAL

1. Acceso e utilización xeral do PORTAL realizado por parte dun USUARIO.

O USUARIO acepta expresa e inequivocamente que o acceso e utilización do PORTAL non implica ningún tipo de garantía, á que expresamente se renuncia por parte de Arcay Fishing®, respecto a idoneidade dos contidos incluídos nas mesmas para fins particulares ou específicos do USUARIO. En consecuencia, tanto o acceso ao PORTAL como a utilización dos CONTIDOS, efectúase baixo a exclusiva responsabilidade do USUARIO, e Arcay Fishing® non responderá en ningún caso e en ningunha medida, nin por danos directos nin indirectos, nin por dano emerxente nin por lucro cesante, polos eventuais prexuízos derivados da utilización dos CONTIDOS nin das conclusións que o propio USUARIO extraia da utilización dos mesmos, xa sexan estes accesibles no PORTAL ou noutras Páxinas Web a través das conexións e “ligazóns” existentes.

Así mesmo, Arcay Fishing® non será en ningún caso responsable, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos CONTIDOS, prestados ou ofertados por terceiras persoas ou entidades (nin das súas condicións de comercialización e fabricación), ou por contidos, informacións, comunicacións, opinións ou manifestacións de calquera tipo orixinados ou vertidas por terceiros e que resulten accesibles a través do PORTAL, non supoñendo en ningún caso garantía ou respaldo para o uso ou adquisición de produtos ou servizos de terceiros provedores dos mesmos.

O USUARIO acepta expresa e inequivocamente que Arcay Fishing® poderá establecer en calquera momento condicións ou restricións adicionais para o acceso ao PORTAL e para a utilización dos CONTIDOS, cuxa observancia será de inmediato cumprimento polo USUARIO sen necesidade de comunicación previa.

O acceso ao PORTAL é facilitado de boa fe por Arcay Fishing®, polo que en atención a que moitos dos CONTIDOS poidan ser fornecidos ou facilitados por terceiros, Arcay Fishing® advirte e o USUARIO coñece e acepta que algún dos datos ou textos dispoñibles poderían non ser completamente exactos ou actualizados, a pesar de que Arcay Fishing® emprega os seus mellores esforzos para que así sexa, polo que Arcay Fishing® responderá única e exclusivamente dos contidos directamente facilitados por Arcay Fishing® e identificados expresamente co seu Copyright.

2. Uso autorizado do PORTAL e dos Contidos.

O USUARIO manifesta expresa e inequivocamente que realizará un acceso ao PORTAL e no seu caso, utilización do mesmo e dos CONTIDOS nel dispostos conforme ás lendas legais, as presentes condicións xerais, as condicións particulares que no seu caso poidan dispoñerse para cada CONTIDO, así como da demais normativa aplicable, aos bos usos e costumes, á boa fe e á orde pública. En todo caso, e con carácter puramente enunciativo, o USUARIO comprométese a:

a) Non realizar accesos ou usos do PORTAL ou dos seus CONTIDOS, non permitidos ou contrarios ao obxecto do PORTAL e ao marco normativo que o regula.

b) Acceder e/ou utilizar o PORTAL e/ou os CONTIDOS dentro dos principios e fins para os que os mesmos foron creados e postos ao dispor do USUARIO, respectando igualmente o formato de posta a disposición e as lendas legais aquí dispostas. En aras ao cumprimento destes principios e fins, o USUARIO, con carácter enunciativo e non limitativo, comprométese a:

i) i) Non realizar nin tentar realizar actuacións que conleven ou poidan conlevar danos de maneira directa ou indirecta, con carácter xeral, sobre o PORTAL e os CONTIDOS nel dispostos, e con carácter especial, sobre os dereitos de Arcay Fishing® ou de calquera terceiro;
ii) Non realizar ou tentar realizar actuacións que afecten, xa sexa, entre outras, modificando, manipulando ou eliminando as referencias ou os formatos das referencias ou mencións sobre protección de dereitos de propiedade intelectual ou industrial de Arcay Fishing® ou de terceiros, tanto do propio PORTAL como dos CONTIDOS nel dispostos e demais ELEMENTOS que o compoñen;
iii) Realizar actuacións que danen ou poidan danar os sistemas de Arcay Fishing® ou de terceiros, ou que no seu caso afecten ou poidan afectar ao normal desenvolvemento do obxecto do PORTAL. Dentro destas actuacións inclúense a introdución de virus informáticos nos sistemas de Arcay Fishing®, dos USUARIOS ou de calquera terceiro que afecten ou poidan afectar dalgunha maneira ao PORTAL, así como as actuacións tendentes á difusión de ditos virus tanto no PORTAL como na rede a través do PORTAL.

c) O USUARIO responderá de todos os danos e prexuízos, de calquera natureza, que Arcay Fishing®, calquera outro USUARIO ou un terceiro poida sufrir como consecuencia do uso indebido que os mesmos realicen do PORTAL ou dos CONTIDOS dispostos nel.

Así mesmo responderán de calquera cantidade que Arcay Fishing® deba facer efectiva como consecuencia dunha resolución administrativa, sentenza xudicial firme ou acordo transaccional tendente a resarcir a terceiros dos danos ocasionados por igual motivo.

3. Os Contidos

O USUARIO manifesta expresa e inequivocamente que se compromete a non reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os CONTIDOS, a menos que conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido, así como a non quebrantar ou tentar quebrantar os dispositivos de protección ou calquera mecanismos de información que poidan inserirse nos CONTIDOS, referidos por exemplo á protección da propiedade intelectual ou industrial dos mesmos.

O USUARIO comprométese a non obter ou tentar obter os CONTIDOS empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto ou se indicaron expresamente nas páxinas web onde se atopen os CONTIDOS ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente na internet por non entrañar un risco de dano ou inutilización do PORTAL e/ou dos CONTIDOS.

ACTIVIDADE COMERCIAL DE TERCEIROS A TRAVÉS DESTE PORTAL WEB

No caso de que a través do PORTAL ou a través das comunicacións comerciais, no seu caso, consentidas polo usuario que poidan ser enviadas por Arcay Fishing® incluísense referencias ou ligazóns a produtos e/ou servizos de terceiros ou a PORTAIS de terceiros que inclúan os seus produtos e/ou servizos, o USUARIO acepta expresamente que Arcay Fishing® non garante nin se responsabiliza das adquisicións dos devanditos produtos e/ou servizos de terceiros, nin da calidade, características, etc., dos devanditos produtos e/ou servizos. Ademais, Arcay Fishing® tampouco se responsabilizará do tratamento dos datos de carácter persoal dos USUARIOS realice o terceiro.

A través do presente PORTAL non se produce aceptación nin entrega nin pago, polo que non concorre contratación electrónica de servizo/produto algún de terceiros alleos a Arcay Fishing®.

Arcay Fishing® actúa a través do PORTAL como mera canle de comunicación, pero non avala os produtos de terceiros no caso de producirse publicidade dos mesmos. As transaccións comerciais que se produzan deberán suxeitarse ás disposicións legais vixentes.

No caso de existir CONTIDOS de terceiros no PORTAL, Arcay Fishing® non edita ou produce devanditos contidos de terceiros, e en consecuencia, non garante nin se fai responsable da licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividad e actualidade dos devanditos CONTIDOS. Arcay Fishing® non será en ningún caso responsable de calquera danos e prexuízos que puidesen derivarse de:

i) a falta de licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividad, e/ou actualidade dos CONTIDOS orixinados por terceiros;

ii) a inadecuación para calquera propósito e a defraudación das expectativas xeradas polos CONTIDOS;

iii) decisións ou accións tomadas ou evitadas por parte do USUARIO confiando na información ou datos facilitados ou proporcionados nos CONTIDOS, incluíndo sen limitación a perda de beneficios ou oportunidades empresariais.

Calquera eventual reclamación que puidese exporse por estes conceptos deberá dirixirse contra o terceiro que dispuxese os Contidos ou que sexa vendedor dos bens ou prestador dos servizos.

1. DEREITOS DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

O USUARIO acepta e manifesta expresa e inequivocamente que todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre o PORTAL e os CONTIDOS e/ou calquera outros elementos inseridos no PORTAL, tales como, con carácter enunciativo e non limitativo, fotos, “ look- and- feel”, software, deseños, imaxes, bases de datos, textos, sons, marcas, logotipos, gráficos, etc, pertencen a Arcay Fishing® e/ou aos terceiros que Arcay Fishing® designe ou se auto identifiquen.

En ningún caso o acceso ao PORTAL ou a utilización de Contidos, implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. O presente Aviso Legal non confire aos USUARIOS ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do PORTAL dos CONTIDOS distintos dos aquí expresamente previstos.

Calquera outro uso ou explotación de calquera dereitos estará suxeito á previa, escrita e expresa autorización especificamente outorgada para ese efecto por Arcay Fishing® ou o terceiro titular dos dereitos afectados. No caso de que se produza a citada autorización, o uso ou explotación estarán suxeitas ao disposto na mesma, e en todo caso os dereitos exercitaranse segundo os principios da boa fe e conforme ás lendas legais, debendo indicar en todo caso a orixe e/ou autor dos mesmos, aparecendo as mencións ou referencias á propiedade intelectual e industrial dispostas e/ou o símbolo do copyright dos seus titulares. Igualmente, no caso de que se producise unha impresión, descarga e almacenamento autorizados de CONTIDOS, etc., a mesma realizarase exclusivamente para o uso persoal, privado e non lucrativo do USUARIO.

No caso de que, eventualmente, algún usuario estivese interesado en obter algún tipo de autorización para a utilización dalgún dos materiais protexidos deberá poñerse en contacto conArcay Fishing® na dirección info@arcayfishing.com.

2. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

E.1. Exclusión de garantías e de responsabilidade respecto do acceso e utilización do PORTAL.

Arcay Fishing® non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do PORTAL ou daqueles outros sitios web cos que se estableceu unha Ligazón. Así mesmo Arcay Fishing® non será en ningún caso responsable por calquera danos e prexuízos que poidan derivarse de:

i) A falta de dispoñibilidade ou accesibilidade ao PORTAL ou a aqueles outros sitios cos que se estableceu unha Ligazón;

ii) A interrupción no funcionamento do PORTAL, ou dos CONTIDOS dispostos no mesmo, ou fallos informáticos, avarías telefónicas, desconexións, atrasos ou bloqueos causados por deficiencias ou sobrecargas nas liñas telefónicas, no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos producidos no curso do seu funcionamento;

iii) A falta de idoneidade do PORTAL ou dos CONTIDOS para as necesidades específicas dos USUARIOS e;

iv) outros danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións que afecten o PORTAL non autorizadas alleas ao control de Arcay Fishing®. Así mesmo, Arcay Fishing® advirte que a calidade dos CONTIDOS dispostos no PORTAL e o uso que dos mesmos realice o USUARIO, depende en gran medida de que o hardware e software deste cumpran cos requirimentos técnicos que no seu caso poidan ser necesarios a criterio de Arcay Fishing®. Devanditos requirimentos técnicos poderán ser postos de manifesto a través do PORTAL ou mediante comunicacións particulares aos USUARIOS, e deberán ser cumpridos polo USUARIO. Por tanto, Arcay Fishing® non se fai responsable da imposibilidade ou deficiencia na disposición de CONTIDOS ou do uso dos mesmos por parte dos USUARIOS no caso de que estes non cumpran os citados requirimentos técnicos.

Co fin de diminuír o risco de introdución de virus no PORTAL, Arcay Fishing® utiliza programas de detección de virus para controlar todos os Contidos que introduce no PORTAL. Con todo, Arcay Fishing® non garante a ausencia de virus nin doutros elementos no PORTAL introducidos por terceiros alleos a Arcay Fishing® que poidan producir alteracións nos sistemas físicos ou lóxicos dos USUARIOS ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados nos seus sistemas. En consecuencia, Arcay Fishing® non será en ningún caso responsable de calquera danos e prexuízos de toda natureza que puidesen derivarse da presenza de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas físicos ou lóxicos, documentos electrónicos ou ficheiros dos USUARIOS.

Arcay Fishing® adopta diversas medidas de protección para protexer o PORTAL e os Contidos contra ataques informáticos de terceiros. Con todo, Arcay Fishing® non garante que terceiros non autorizados non poidan ter acceso ao tipo de uso do PORTAL que fai o USUARIO ou as condicións, características e circunstancias nas cales se realiza devandito uso. En consecuencia, Arcay Fishing® non será en ningún caso responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse do devandito acceso non autorizado. En todo caso, Arcay Fishing® poderá denegar ou limitar o acceso aos USUARIOS en calquera momento aos CONTIDOS, así como poderá igualmente eliminar ou retirar os CONTIDOS, se a criterio de Arcay Fishing® está a infrinxirse o disposto no presente Aviso Legal e demais lendas legais, ou os principios que inspiran o correcto desenvolvemento do obxecto do PORTAL.

E.2. Exclusión de garantías e de responsabilidade en relación coas Ligazóns.

No caso de que o PORTAL poña ao dispor dos USUARIOS dispositivos técnicos de ligazón, directorios e ferramentas de procura que permitan aos USUARIOS acceder a páxinas e/ou sitios web pertencentes a e/ou xestionados por terceiros, Arcay Fishing® comprobará o contido existente nas devanditas páxinas no momento en que establece unha ligazón ás mesmas e farao na crenza de boa fe de que tales contidos cumpren coa lexislación aplicable.

Con todo, en ningún caso Arcay Fishing® faise responsable, aproba, nin fai propios os produtos, servizos, contidos, información, datos, arquivos e calquera clase de material existente en tales páxinas web e non controla nin se fai responsable, aproba ou fai propias as sucesivas modificacións dos devanditos materiais.

No caso de que así o estime oportuno ou lle sexa requirido por orde xudicial ou administrativa, Arcay Fishing® eliminará as ligazóns a aquelas páxinas web que infrinxan a lexislación aplicable e/ou lesionen os dereitos de terceiros.

E.3. Navegación anónima a través da páxina web.

Arcay Fishing® só obtén e conserva a seguinte información acerca dos visitantes do noso web:

1. O nome de dominio do provedor (PSI) e/ou dirección IP que lles dá acceso á rede. Desta maneira podemos elaborar estatísticas sobre os países e servidores que visitan máis a miúdo o noso web.
2. A data e hora de acceso ao noso web. Iso permítenos pescudar as horas de máis afluencia, e facer os axustes precisos para evitar problemas de saturación nas nosas horas punta.
3. A dirección da internet desde a que partiu o link que dirixe ao noso web. Grazas a este dato, podemos coñecer a efectividade dos distintos banners e ligazóns que apuntan ao noso servidor, co fin de potenciar os que ofrezan mellores resultados.
4. O número de visitantes diarios de cada sección. Iso permítenos coñecer as áreas de máis éxito e aumentar e mellorar o seu contido, co fin de que os usuarios obteñan un resultado máis satisfactorio.
A información obtida é totalmente anónima, e en ningún caso pode ser asociada a un usuario concreto e identificado.

E.4. Navegación con Cookies

A páxina utiliza cookies, pequenos ficheiros de datos que se xeran no computador do usuario e que nos permiten obter a seguinte información:

1. A data e hora da última vez que o usuario visitou a nosa web.
2. O deseño de contidos que o usuario escolleu na súa primeira visita á nosa web.
3. Elementos de seguridade que interveñen no control de acceso ás áreas restrinxidas.
O usuario ten a opción de impedir a xeración de cookies, mediante a selección da correspondente opción no seu programa navegador. Con todo, a empresa advírtelles que a desactivación dos mesmos pode impedir o bo funcionamento da páxina.

EMPREGO DE LIGAZÓNS

Todos aqueles que pretendan establecer unha ligazón, hipervínculo ou ligazón (a “ligazón”) entre a súa páxina Web e o PORTAL deberán obter con carácter previo a autorización de Arcay Fishing®, presentando unha solicitude á seguinte dirección de correo electrónico info@arcayfishing.com.

No caso de obter a devandita autorización, o establecemento da ligazón terá que cumprir os seguintes requirimentos:

i) O establecemento da ligazón en ningún caso poderá supoñer reprodución algunha do PORTAL, senón que soamente deberá servir para permitir o acceso ao PORTAL. Así mesmo, o acceso mediante a ligazón só poderá realizarse á páxina principal do PORTAL (“homepage”), en ningún caso a outra páxina distinta desta;
ii) Non se creará un “frame” nin un “border environment” sobre o Portal;
iii) Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre o Portal;
iv) Non se declarará nin dará a entender que Arcay Fishing®, avala, recomenda, supervisa ou asume os CONTIDOS ou Produtos e/ou Servizos Ofertados e dispostos a través das páxinas Web na que se estableceu a ligazón, eludindo e renunciando Arcay Fishing® calquera responsabilidade na que poida incorrer a páxina web (os seus xestores, titulares, etc) tanto polo establecemento da propia ligazón cara á “homepage” do PORTAL como polos servizos prestados e os CONTIDOS dispostos na devandita páxina Web;
v) En todo caso, a autorización para establecer a ligazón só supoñerá unha autorización de establecer a ligazón conforme ao disposto neste apartado, polo que en ningún caso suporá, sen autorización, a posibilidade de utilización ou disposición na devandita páxina Web na que se estableceu a ligazón de dereitos de propiedade intelectual ou industrial de Arcay Fishing® ou de calquera terceiro. En todo caso, a páxina Web na que se estableza a ligazón non poderá conter signos distintivos que poidan inducir a entender a existencia dunha relación de asociación (ao non existir) entre os servizos, produtos e contidos dispostos e prestados na páxina Web e os dispostos e prestados a través do PORTAL. Así mesmo, tampouco poderán inducir a entender a existencia de asociación (ao non existir) entre a persoa física, xurídica ou entidade que xestione ou sexa titular da devandita páxina Web e Arcay Fishing® ou os terceiros provedores de CONTIDOS do PORTAL;
vi) A páxina Web na que se estableza a ligazón, durante o período que estea establecido, non poderá dispoñer ou prestar servizos ou CONTIDOS ilícitos, fraudulentos, contrarios ás presentes condicións xerais, á boa fe, aos bos costumes e aos dereitos dos terceiros provedores de CONTIDOS do PORTAL ou a Arcay Fishing®.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase de que os datos persoais facilitados voluntariamente por vostede a través do PORTAL cuxa titularidade ostenta Fly Fishing Arcay, S.L., en diante o TITULAR, con NIF nº B70512959, domiciliada en Rúa Mosteiro de Caaveiro, 8 – 3º D – 15010 – A Coruña serán incorporados a ficheiros cuxa titularidade corresponde á referida.

O TITULAR comprométese a gardar secreto dos datos de carácter persoal facilitados e a manter as medidas necesarias, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía, para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, sen prexuízo de que devanditos datos ou o acceso ao ficheiro que os contén poida ser facilitado a aqueles órganos ou entidades que en virtude dunha disposición legal esixan que lles sexa facilitado devandito acceso.

A finalidade da creación, existencia e mantemento dos ficheiros é:

• En relación cos datos recolleitos a través do apartado “CONTACTO”, a finalidade será a de facilitar aos USUARIOS resposta a calquera pregunta que queiran transmitir.
• En relación cos datos recolleitos a través do formulario de “REXISTRO”, a finalidade será a de validar aos USUARIOS que queiran realizar compras no PORTAL, asignándolles unha CONTA DE CLIENTE e DATOS DE ACCESO.
Así mesmo, infórmaselle aos USUARIOS que lle asisten os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación, que poderá exercitar mediante petición escrita dirixida a Arcay Fishing®, con domicilio en Rúa Mosteiro de Caaveiro, 8 – 3º D – 15010 – A Coruña.
1. NULIDADE PARCIAL
Se algunha das partes non executa calquera dos seus dereitos con arranxo ao presente contrato non se considerará como unha renuncia do devandito dereito salvo que así se comunique expresamente e por escrito.
Aínda que algunha das partes do presente contrato non se considerase legal ou válida por un órgano xudicial, o resto do contrato seguirá sendo de aplicación.
2. INCUMPRIMENTO
Arcay Fishing® resérvase o dereito para exercer cantas accións estean dispoñibles en dereito para esixir as responsabilidades que se deriven do incumprimento de calquera das disposicións das lendas legais por parte dun USUARIO.
3. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN
Calquera controversia xurdida da interpretación ou execución do presente Aviso Legal interpretarase baixo a lexislación española.